Başkan

Mehmet Salih SAĞINÇ
Kale Belediye Başkanı

 

E-belediye Uygulamaları

 

EvrakSorgu

 

Fotoğraflarla Kale


 

2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese

 

İhale İlanları

 

Önemli Telefonlar

 

TurkKızılayı

Kan
 

Gölbaşı ve Gülbağlık Mah. Arsa Satış İhalesi

  İLAN

KALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

1-)       Mülkiyeti Belediyemize ait Aşağıda listede belirtilen Gölbaşı Mahallesinde bulunan arsalar, ile Gülbağlık Mahallesindeki arsanın 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü satılmak üzere Belediyemizce ihaleye çıkarılmıştır.

 

2-)       Satış ihalesi, 31.05.2018 Perşembe günü saat:14:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda  aralıksız olarak yapılacaktır.

 

3-)       Satılacak taşınmazların muhammen bedeli ve geçici teminatları liste halinde aşağıda belirtilmiştir. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun madde 17/4-5 hükmü gereği taşınmazın satış bedeli KDV istisnasına tabidir.

 

4-)       Birden fazla arsa almak isteyenler almak istediği arsa adedince ayrı teminat yatırmak zorundadır.

 

            İstekliler tek teminatla teminat miktarı aynı olan arsaların satış ihalesine katılarak pey sürebilir. En yüksek peyi verip ihaleyi kabul etmesi durumunda aynı teminatla başka bir ihaleye katılamaz.

 

 

5-)      İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Kanununun ilgili maddelerince usulüne göre;

         İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A.      İstekli gerçek kişi ise :

a.       Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b.       İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi,

c.        Türkiye’de Kanuni İkametgâhı olması (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak Yerleşim Yeri Belgesi),

d.       Türkiye’de Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,

e.        Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname

f.        Genel ve teknik şartnamesinin görülerek okunup incelendiğine dair belge,

g.       Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzunun aslı ,

h.       Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair Kale Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış  belge,

i.         Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat makbuzu hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

 

B.      İstekli tüzel kişilik ise 

a.       Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge,

b.          İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri,

c.        Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

d.       Türkiye de tebligat için adres göstermesi ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,

e.        Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz,

f.        İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname,

h.      Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair Kale Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

Not : Yukarıda istenilen belgeler, plastik dosya içerisinde istenilen sıraya göre dizilerek ihale saatine kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.   

    İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR :

A.     İhaleyi yapan idarenin;

a.       İta amirleri

b.      İhale işlemlerini hazırlayan, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c.      (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhri hısımları,

d.    (Değişik alt bent: 02/03/1984 -2990/2 md) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurulunda görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç)

 B.     Bu Kanunun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

            C.     İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler,

6-         Şartnamesi her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

 

7-        Telgraf, faks ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

8 -       İhale Komisyonu sıfatıyla hareket eden Belediye Encümeni uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

9-         Taliplilerin belirtilen gün ve yerde hazır bulunmaları ilan olunur. 04.05.2018

 

                                                                                                          Kale Belediye Başkanlığı

 
 

 


 

       

İçeriğinde yer alan metin ve görseller Kale Belediyesi Bilgi İşlem Birimi tarafından sağlanmaktadır.
Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır. Her hakkı saklıdır
©2018 Kale Belediyesi Resmi Web Sitesi.
info@kale.bel.tr

KEP Adresi: kalebelediyesi@hs01.kep.tr

 

Bilgi Islem