Başkan

Mehmet Salih SAĞINÇ
Kale Belediye Başkan V.

 

E-belediye Uygulamaları

 

EvrakSorgu

 

Fotoğraflarla Kale


 

2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese

 

İhale İlanları

 

Önemli Telefonlar

 

TurkKızılayı

Kan
 

İş Yeri Kira İhalesi

  İLAN

KALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

1-) Mülkiyeti Belediyemize ait Kale, Merkez, Cevherpaşa mahallesi, İstiklal Bulvarı No:18 adresindeki 1 Pafta 25 Ada B Blok 2 sayılı parseldeki bodrum+2 katlı taşınmaz/işyeri 08.11.2018 perşembe günü saat: 15.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni  huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince 10 yıl (120 ay) süreli kiraya verilmek üzere Belediyemizce ihaleye çıkarılmıştır.

 

2-) İşyerinin aylık kira bedeli 5.000,00 TL, muhammen bedeli 600.000,00 TL ve geçici teminatı 1.800,00 TL’dir.

 

3-İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Kanununun ilgili maddelerince usulüne göre;

 

İstekli gerçek kişi ise :

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi,

Türkiye’de Kanuni İkametgâhı olması (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak Yerleşim Yeri Belgesi),

Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname

Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun aslı,

Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair Kale Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış  belge,

Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat makbuzu hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İstekli tüzel kişilik ise  

Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, vergi levhası, yerleşim yeri adres beyanı,

 İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin noter onaylı vekâletname, imza beyannamesi (sirküleri), Nüfus cüzdanı ve fotokopisi,

Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun aslı,

Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair Kale Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

Not : Yukarıda istenilen belgeler, plastik dosya içerisinde istenilen sıraya göre dizilerek Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.   

4-Şartnamesi her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

 

5- Telgraf, faks ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

6 – İhale Komisyonu sıfatıyla hareket eden Belediye Encümeni uygun bedeli tayin ve  tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

7- Taliplilerin belirtilen gün ve yerde hazır bulunmaları ilan olunur. 18.10.2018

 

 

 

                                                                                                          Kale Belediye Başkanlığı

 
 

 


 

       

İçeriğinde yer alan metin ve görseller Kale Belediyesi Bilgi İşlem Birimi tarafından sağlanmaktadır.
Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır. Her hakkı saklıdır
©2018 Kale Belediyesi Resmi Web Sitesi.
info@kale.bel.tr

KEP Adresi: kalebelediyesi@hs01.kep.tr

 

Bilgi Islem